Fylkesvaraordførerkandidat

Iselin Vistekleiven

Iselin Vistekleiven

Det er mykje som går bra i Vågå. Vi har fortsatt mange spennande og uløyste oppgåver framfor oss. Det å forme framtidas Vågå stiller store og nye krav til oss.
Eg har tre hjertesaker.
Ein god bygde- og næringsutvikling. Vi må skape fleire arbeidsplassar, for å få fleire til å busetja seg her.
Trygge og gode velferdstenestener. Dette må vidareutviklast. Alle innbyggjare i kommunen skal gjevast likeverdige tenester og moglegheiter. Det krev vilje til omstilling og nytenking.
Trygg økonomisk styring. Med mål om ein sunn kommuneøkonomi.
Saman skapar vi dei beste løysningane.