Ap vil ha rettferdighet for tomtefestere: - Tomtefesteloven tilhører en annen tid!

Tusenvis av hus- og hytteeiere i Innlandet er tomtefestere. - Det er på høy tid å rette opp urettferdigheten som landets tomtefestere er utsatt for. Derfor foreslår vi nå at tomtefesteloven avvikles, sier Anette Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen

VIL HJELPE TOMTEFESTERNE: Anette Trettebergstuen (bildet) og Arbeiderpartiet vil hjelpe de mange tusen tomtefesterne i Norge med et rettferdig lovverk og akseptable priser for innløsning av tomtene.

Ap-forslaget er godt nytt for tusenvis av tomtefestere i Innlandet, som eier huset eller hytta si - men ikke grunnen som bygningen står på.

- Tilhører en annen tid

Arbeiderpartiet mener tomtefesteloven tilhører en annen tid.

- Ordningen med festetomter oppsto i en tid med mektige godseiere og svake finansinstitusjoner. Senere ble tomtefeste viktig for byggingen av landet etter andre verdenskrig, da man ellers ikke fikk lån i banken til å kjøpe tomt. Ordningen var i utgangspunktet gunstig både for grunneiere og festere. Festerne fikk tilgang til tomter på rimelige vilkår, uavhengig av banker, og grunneiere fikk en rimelig avkastning på eiendom som ellers hadde liten verdi, sier Trettebergstuen.

Hun slår fast at tidene er annerledes nå.

- I dag er behovet for nye tomtefesteavtaler borte og ordningen fører i hovedsak med seg usikkerhet og konflikt. Tomtefeste er således en historisk overlevning, sier stortingsrepresentanten fra Hamar.

- Arbeiderpartiet mener at det må finnes bedre og mer rettferdig måter å løse dette på, både for dagens festeforhold og for fremtidige generasjoner. Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar, og ikke advokatmat i norske rettssaler, poengterer hun.

- Må bli lettere å innløse festetomter

Tomtefesteloven har vært endret flere ganger, men Arbeiderpartiet mener de siste endringene har sikret grunneierne avkastning på bekostning av tomtefesterne.

- Mange må forvente en økning i festeprisen på 500 til 1000 % ved forlengelse av festeavtalene for husene og hyttene sine. Det er klart at dette er urimelig for vanlige folk med vanlige inntekter, sier Trettebergstuen.

- Det er rett og slett et stort paradoks at lovendringen i 2015 sikrer grunneierne en vesentlig høyere risikojustert avkastning på tomtefeste enn de ville fått ved andre investeringer, og særlig når dette må betales av tomtefesterne, sier Trettebergstuen, som sammen med Ap-representantene Lene Vågslid, Martin Henriksen og Maria Aasen Svendsrud ber Stortinget om å vedta oppheving av tomtefesteloven.

- Fjern og uoversiktelig

I stortingsforslaget fra Arbeiderpartiet omtales dagens lovverk som fjernt og uoversiktelig.

- Dette er ikke noe vi i Arbeiderpartiet påstår, det er en beskrivelse som Tomtefesteralliansen har gitt. Samtidig forteller de oss at loven innbyr til konflikter. Flere av tomtefesterne sier at det er bortimot umulig å forstå uten bistand fra spesialisert advokat. Dette kan ikke Arbeiderpartiet sitte stille og se på, sier Trettebergstuen og mener at loven må avvikles.

- Gjennom endringen i 2015 fikk grunneierne økte ressurser til å kjempe for egen sak. Mens tomtefesterne står igjen med et bortimot uforståelig lovverk som de må bruke spesialiserte advokater for å finne ut av. Dette er en ubalanse som er helt uakseptabel, understreker hun.

Forslagstillerne viser i begrunnelsen for forslaget til at det er få andre land som har tomtefeste av et slikt omfang som Norge, da dette gjennomgående oppleves som mer usikkert enn å eie, samt er vanskelig å bruke som sikkerhet ved finansiering.

- De tomtefesteinstitutter som finnes, er ofte rester fra historiske ordninger. I Danmark er derfor bruken av tomtefeste svært begrenset, i Sverige kan man bare inngå festeavtaler med kommuner eller staten og i Tyskland brukes det i praksis bare til kommunale bygg i byene, heter det i begrunnelsen.

- Den grunnleggende forutsetningen for tomtefeste, altså det å skille eierskapet til tomten og bygget, vil alltid gi større grunnlag for fremtidige konflikter enn det å samle tomt og bygg på samme eier.  For Arbeiderpartiet er det særlig et politisk mål at folk skal ha trygghet for den tomten de har bygget sitt hus eller hytte på, argumenterer Arbeiderpartiet videre.

Tre punkter for mer rettferdig lovgiving

Det konkrete forslaget består av tre punkter:

1.    Stortinget ber regjeringen igangsette et lovarbeid med sikte på å avvikle lov om tomtefeste for bolig- og fritidseiendommer  og komme tilbake til Stortinget med egen sak.

2.    Stortinget ber regjeringen i påvente av lovarbeidet for å avvikle lov om tomtefeste å forby inngåelse av nye festeavtaler etter tomtefesteloven for bolig- og fritidseiendommer og komme tilbake til Stortinget i egnet sak.

3.    Stortinget ber regjeringen forenkle innløsningsbestemmelsene i påvente av lovarbeid som tar sikte på å avvikle lov om tomtefeste, herunder å oppheve tidsbegrensingen for når innløsning kan kreves etter tomtefesteloven § 32 og unntakene fra innløsningsretten der grunneiere utgjør stats- og bygdeallmenninger, eller landbrukere etter tomtefesteloven § 34 og komme tilbake til Stortinget i egnet sak