Enstemmig fra Innlandet Ap: Ja til nytt Mjøssykehus, og geografisk balanse i øvrig sykehusstruktur

- Innlandet Arbeiderparti har høye ambisjoner for framtidas helsetilbud, og gjentar viktigheten av å få på plass et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Hvordan sykehusstrukturen ellers skal være, tar ikke Innlandet Arbeiderparti stiling til nå, men det er viktig at tilbudet oppleves geografisk balansert, heter det i en enstemmig vedtatt uttalelse fra representantskapet i Innlandet Arbeiderparti, fylkeslagets høyeste politiske organ mellom årsmøtene.

Bilde av kirurisk inngrep

BEDRE PASIENTBEHANDLING: Innlandet Arbeiderparti mener at det er viktig å sikre bedre pasientbehandling i Innlandet. Nytt Mjøssykehus, geografisk balanse i øvrig sykehusstruktur og sterke lokalmedisinske sentre og prehospitale tjenester er viktige brikker i dette, slår en ny helsepolitisk uttalelse fast. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

I representantskapet er det valgte utsendinger fra alle Arbeiderpartiets lokale kommunepartier i Innlandets 46 kommuner. Den helsepolitiske uttalelsen er enstemmig vedtatt, og Arbeiderpartiet står dermed samlet bak helsepolitikken i Innlandet.

Nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua – geografisk balanse i øvrig sykehusstruktur

I uttalelsen slår partiet fast at de gir full tilslutning til et nytt sykehus ved Mjøsbrua, og at øvrig sykehusstruktur - altså et stort akuttsykehus og et elektivt sykehus for planlagte behandlinger -må ha geografisk balanse.

- Innlandet Arbeiderparti har høye ambisjoner for framtidas helsetilbud, og gjentar viktigheten av å få på plass et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Hvordan sykehusstrukturen ellers skal være, tar ikke Innlandet Arbeiderparti stiling til nå, men det er viktig at tilbudet oppleves geografisk balansert, heter det i uttalelsen.

Det enstemmige vedtaket peker videre på at lokalemedisinske sentre og gode prehospitale tjenester er svært viktig i vårt store fylke. - Rask responstid og hva som tilbys når ambulansepersonellet er på plass, er svært viktig for trygghet og god behandling, slår Arbeiderpartiet i Innlandet fast.

Vil ha ny luftambulanse

I Innlandet er det i dag områder der luftambulansen har lang responstid, lengre enn de anbefalte nasjonale maksimale responstidene. Dette vil Arbeiderpartiet løse ved å etablere en ny luftambulansebase i tillegg til den eksisterende på Dombås.

- I tillegg til luftambulansen på Dombås, må det komme på plass en luftambulanse så raskt som mulig etter at framtidig struktur for spesialisthelsetjenesten i Innlandet er avklart, for å styrke beredskapen i de områdene av Innlandet der responstiden nå er for lang. Lokaliseringen for luftambulansen må bli en del av denne prosessen, sier Arbeiderpartiet i vedtaket.

Skettekutt viktigere enn helse?

Innlandet Arbeiderparti peker i uttalelsen også på at mens skattene for de rikeste i samfunnet har blitt kuttet, har også sykehusene fått strammere økonomi.

- Våre helse- og omsorgstjenester betaler en høy pris for Solberg-regjeringens enorme skattekutt til de rikeste. Samtidig som markedskreftenes og dets tankesett får stadig større plass. Våre sykehus er sulteforet siden regjeringa overtok i 2014, noe som hver dag sliter hardt på de ansatte, som forsøker sikre best mulig behandling - trygghet og gode, helhetlige helsetilbud til pasientene, slår Innlandet Arbeiderparti fast.

- Kommunene er under sterkt press og må stadig gjennomfører kutt i tjenestetilbudet som er svært uheldig. All form for virkelighetsbeskrivelse blir brysk avvist fra en regjering med mindre og mindre oppslutning hos folk. Svaret er bare at det må prioriteres bedre og ansatte må løpe fortere, sier fylkespartiet i vedtaket.

Mer demokratisk styring med spesialisthelsetjenesten

Fylkespartiet tar også til orde for en full gjennomgang av foretaksmodellen, men advarer mot å gå tilbake til at fylkene skal styre sykehusene.

- Før var det store forskjeller i ventetid for behandling av samme lidelse i forskjellige fylker. Det var også store geografiske variasjoner i medisinsk praksis innenfor enkelte fagområder. Innlandet Arbeiderparti mener staten fortsatt best kan ta ansvar for våre sykehus og andre tilbud på dette nivå, men hele styringsstrukturen må gjennomgås og endres der det trengs, sier fylkespartiet i uttalelsen.

I vedtaket slår også Innlandet Arbeiderparti fast at de vil jobbe aktivt for etablering av en desentral medisinutdanning i regi av NTNU på Campus Gjøvik

Les hele den helsepolitiske uttalelsen på linken nedenfor.