Innlandet Aps årsmøte 2024: Trygghet og framtidstro i ekstraordinære tider

Hele 192 politiske forslag ble sendt inn til fylkesårsmøtet i Innlandet Ap. Forslagene endte opp i åtte politiske uttalelser, i tillegg til en rekke oversendelser til stortingsgruppa, regjeringen og fylkestingsgruppa. "Trygghet og framtidstro i ekstraordinære tider"ble vedtatt som felles overskrift for de åtte uttalelsene.

Votering på Innlandet Aps årsmøte 9. - 10. mars 2024

VOTERING: Årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti stemte over en rekke forslag, og endte opp med å vedta åtte politiske uttalelser. Foto: Magnus Stenseth

Årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti er av de aller største politiske møter i Innlandet, og også av de aller største politiske møter i Arbeiderpartiet. Denne gang forelå det 192 politiske forslag fra kommunepartier, partilag, kvinnenettverket og AUF. Årsmøtet valgte å sende en rekke av forslagene videre til de nyoppnevnte utvalgene i Innlandet Arbeiderparti for videre bearbeidelse, slik at disse kommer til partimessig behandling på et senere tidspunkt. Eksempelvis blir forslagene om samferdsel og Nasjonal Transportplan behandlet på representantskapsmøte i april - også en rekke forslag om f.eks. skolestruktur, energipolitikk, internasjonale spørsmål etc ble sendt til de nye utvalgene for senere behandling i representantskapet.

Noen forslag ble også direkte oversendt til Aps aktuelle fraksjoner på Stortinget for vurdering der, uten at årsmøtet tok stilling for eller mot forslagene. Også fylkestingsgruppa fikk oversendt flere forslag til vurdering uten at årsmøtet tok stilling til innholdet i forslagene.

De åtte uttalelsene som er vedtatt, tar opp i seg svært mange av de innsendte forslagene innenfor disse politikkområdene. Uttalelsene finner du i sin helhet ved å klikke nedenfor, og overskriften på dem er: 

  • Gjenreisning av Husbanken og den sosiale boligpolitikken
  • God oppvekst, praktisk skole
  • Trygt arbeidsliv og inkludering – gode tider skal nyttes til varig bedring! 
  • Synlig og tilstedeværende politi i hele Innlandet
  • Stans krigene – skap mer fred og frihet!
  • Alle skal med – i Forsvaret eller sivil tjeneste
  • Helhetlig innspill fra Innlandet Ap til Langtidsplanen for Forsvaret
  • Fremtidsretta norsk matproduksjon med økt inntekt og for klima, natur og trygghet
Politiske vedtak årsmøtet 2024.pdf 413,3 KB